Критерії оцінювання

Результатів навчальної практики

За націо-нальною системою Визначення За модульно-рейтинговою системою
% бали
А ВІДМІННО – досконале виконання студентом завдань практики, висока якість оформлення звітної документації 90-100% 90-100
В ДОБРЕ – виконання студентом завдань практики з певною кількістю незначних недоліків 83-89% 83-89
С ДОБРЕ – у загальному правильне оформлення звітної документації 75-82% 75-82
D ЗАДОВІЛЬНО – виконання студентом завдань практики зі значною кількістю недоліків 63-74% 63-74
E ЗАДОВІЛЬНО – часткова невідповідність звітної документацію вимогам її оформлення 50-62 50-62
FX НЕЗАДОВІЛЬНО – виконання студентом завдань практики із суттєвими помилками або не виконання завдань (потрібне повторне проходження педагогічної практики у повному обсязі) 21-49% 21-49
F НЕЗАДОВІЛЬНО – повна невідповідність звітної документації вимогам її оформлення (потрібне повторне проходження педагогічної практики у повному обсязі) 0-20% 0-20

Звіт – це документ, який містить відомості (інформацію) про результати власної діяльності студента-практиканта за період часу перебування студента на педагогічній практиці.

Звіт додається до звітної документації у вигляді рукопису на аркушах формату А4, мова написання – українська.

Титульна сторінка

Міністерство освіти і науки України

ВП «Стахановський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»

Звіт

про проходження

навчальної практики: з основ природознавства та краєзнавства

студента (ки) _____ групи

спеціальність « Дошкільна освіта”

Стахановського педагогічного коледжу

ЛНУ імені Тараса Шевченка

______________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

2 сторінка


6476502215516914.html
6476580665496515.html
    PR.RU™