І частина (5 балів)

Завдання 1 - 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Оберіть вірну відповідь. Вірна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Якщо одна з двох паралельних прямих перпендикулярна до третьої прямої, то як розташовано другу пряму по відношенню до третьої?

А) паралельна; Б) перпендикулярна;

В) мимобіжна; Г) співпадають.

2. АВСDA1B1C1D1 − куб. Укажіть пряму, по якій перетинаються площини DВA1 і DВC1.

А) АВ; Б) D1B1;

В) DВ; Г) АС.

3. Паралелограм АВСD і трапеція АDFK (АD FK) не лежать в одній площині. Як розташовані пряма ВС і площина АКF?

А) пряма лежить в площині;

Б) пряма та площина перетинаються;

В) пряма та площина паралельні;

Г) визначити неможливо.

4. Кінці відрізка віддалені від площини на 2 см та 8 см. Проекція його на площину дорівнює 8 см. Яка довжина самого відрізка?

А) 2 см; Б) 8 см; В) 10 см; Г) 5 см.

5.На площині взято точку А (мал. 3). Знайдіть відстань від даної точки до прямої перетину площин і β , якщо задана точка віддалена від площини β на 4 см, а кут між площинами дорівнює 45º.

А) 4 см; Б) см;

В) 8 см; Г) см.


6476712388089065.html
6476784252101470.html
    PR.RU™