Варіант 4


1.Які фактори активують біосинтез глікозамінгліканів?

А. Вітамін С, іони купруму

В. Вітамін D, іони феруму

С. Вітамін Н, іони кальцію

D.Вітамін А, іонимангану

Е.Вітамін Е, іони цинку

2. Вплив гіповітамінозу С на структуру колагенових волокон зумовлений зниженням активності ферментів:

А. Лізилоксидази та лізилгідроксилази.

В. Лізилгідроксилази і пролінгідроксилази

С. Глікозилтрансфераз.

D. Проколагенпептидаз.

Е. Колагеназ.

3. При запальних захворюваннях суглобів знижується в`язкість синовіальної рідини. Причиною є:

А. Зниження кількості білка.

В. Зниження кількості та деполімеризація протеогліканів.

С. Зниження кількості та деполімеризація глікопротеїнів.

D. Зниження кількості та деполімеризація гіалуронової кислоти.

Е. Зниження кількості та деполімеризація хондроїтинсульфату .

4.Гідроксипролін є важливою амінокислотою в складі колагену. За участю якого вітаміну відбувається утворення цієї амінокислоти шляхом гідроксилювання проліну?

A. С

B. Д

C. В1

D. В2

E. В6

5.Спадкові захворювання- мукополісахаридози проявляються порушеннями обміну в сполучній тканині, патологією кісток та суглобів. Який показник аналізу сечі свідчить про наявність такої патології?

A. Надмірна екскреція глікозаміногліканів

B. Надмірна екскреція амінокислот

C. Надмірна екскреція ліпідів

D. Надмірна екскреція глюкози

E. Надмірна екскреція альбумінів

6. У хворого на цингу виявлено порушення гідроксилювання проліну і лізину в складі колагену. Гальмування якого біохімічного процесу призводить до цього порушення?

A. Окислювального фосфорилювання

B. Мікросомального окислення

C. Перекисного окислення ліпідів

D. Пероксидазного окислення

E. Тканинного дихання

7. У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканин. Які лабораторні дослідження доцільно призначити хворому з підозрою на наявність колагенозу (хронічна форма)?

A. Активність трансаміназ

B. Активність ізоферментів ЛДГC. Рівень уратів в крові

D. С-реактивний білок

E. Вміст оксипроліну та оксилізіну в крові та сечі

8.Порушення структури колагенових волокон при недостатності в організмі вітаміну С зумовлюється тим, що він є кофактором

A. Лізингідроксилази і пролінгідроксилази

B. Лізингідроксилази і лізиноксидази

C. Глікозилтрансфераз

D. Проколагенпептидаз

E. Колагеназ

9.За скорбуту порушується процес:

A. Гідратації колагену

B. Карбоксиметилювання колагену

C. Фосфорилювання колагену

D. Гідроксилювання колагену

E. Деметилювання колагену

10.У жінки 35 років із хронічним захворюванням нирок розвинувся остеопороз. Укажіть дефіцит якого з нижче перерахованих речовин є основною причиню цього ускладнення

A. В2

B. 25ОНD З

C. DЗ

D. 25(ОН)2DЗ

E. Холестерину

11.Амінокислотні залишки, що найчастіше і зустрічаються в колагені, це

A. Оксипролін, оксилізин, гліцин, пролін

B. Триптофан, цистеїн, гліцин, метіонін

C. Лізин, аргінін, цистеїн, триптофан

D. Триптофан, оксилізин, цистеїн, валін

E. Аспарагін, глутамін, лізин

12.В якій із тканин сполучної системи відсутній глікозаміногліцин-кератан-сульфат

A. Кістка

B. Рогівка ока

C. Хрящ

D. Спінальні диски

E. Шкіра

13. Який клас глікозаміногліканів, завдяки наявності значної кількості карбоксильних груп, зв’язує велику кількість води та катіонів і підтримує тургор тканин ?

A. Хондроїтинсульфат.

B. Дерматансульфат.

C. Кератансульфат.

D. Гепарин.

E. Гіалуронова кислота.

14. Нерозчинність колагену сполучної тканини, його метаболічна інертність та стійкість до дії різних агентів зумовлені особливістю амінокислотного складу та просторовою будовою цього білка. Група яких амінокислот кількісно переважає в структурі колагену ?

A. Гліцин, пролін, аланін

B. Метіонін, серин, треонін.

C. Фенілаланін, тирозин, триптофан.

D. Цистеїн, треонін, глутамін.

E. Аргінін, гістедин, фенілаланін.

15. Білок проколаген синтезується фібробластами сполучної тканини, після чого відбувається післятрансляційна модифікація шляхом глікозилювання. Які вуглеводи приєднуються до залишків оксилізину та оксипроліну?

A. Рибулоза, ксилулоза

B. Фруктоза, маноза

C. Рибоза , дезоксирибоза

D. Арабіноза, сахароза

E. Галактоза, глюкоза

16. Які амінокислоти, що входять в склад колагену, генетично не кодуються?

А. Аланін, серин

В. Пролін, лізин

С. Оксилізин, оксипролін

D. Глутамат, аспартат

Е. Аргінін, гістидин

17. Гідроксипролін є важливою амінокислотою в складі колагену. За участю якого вітаміну відбувається утворення цієї амінокислоти шляхом гідроксилювання проліну?

A. Д

B. С

C. В1

D. В2

Е. В6

18. У жінки 63 років, яка хворіє на ревматизм, в крові і сечі підвищена концентрація оксипроліну. Що є основною причиною гіпероксипролінемії?


6477629041818660.html
6477692037106415.html
    PR.RU™