Конституція України – основна база правового забезпечення оперативно-розшукової тактики податкової міліції

ВСТУП

ПЛАН

ЛЕКЦІЯ

ЛЕКЦІЯ

«Правове забезпечення оперативно-розшукової

тактики податкової міліції»

Ірпінь – 2013

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Навчально-науковий інститут податкової міліції

Кафедра організації оперативно-розшукової діяльності

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

в.о. начальника кафедри ООРД

к.ю.н., доцент

______________ Д.Г. Мулявка

«Правове забезпечення оперативно-розшукової

тактики податкової міліції»

4 години

Підготував: професор кафедри ООРД

к.ю.н., доцент

Бірюков Г.М.

Розглянуто та схвалено на засіданні

кафедри організації ОРД

протокол №___ від «__» січня2013 р.

Ірпінь – 2013

ВСТУП

1. Конституція України – основна база правового забезпечення оперативно-розшукової тактики податкової міліції

2. Нормативно-правові акти виконавчих органів влади та правоохоронних відомств

3. Оперативно-розшукове законодавство України як правова основа оперативно-розшукової тактики податкової міліції

4. Правова основа міжнародного співробітництва в оперативно-розшуковій тактиці податкової міліції

ЛІТЕРАТУРА


Оперативно-розшукова діяльність та її основна категорія – оперативно-розшукова тактика займає особливе місце у системі державно - правового регулювання, та є по суті, закритою формою контролю девіантної поведінки та в силу цього потребує чіткої, постійної регламентації.

Оперативно-розшукова діяльність у силу своєї специфіки, як ніяка інша сфера правозастосування, повинна відповідати вимогам сучасної концепції природного права як сукупності принципів, правил, прав та цінностей які належать людині.

При цьому важливо відмітити те, що ОРД та її основна частина оперативно-розшукова тактика:

- здійснюється на основі та до відповідності з основними положеннями Конституції України;

- виконується в рамках державної діяльності по забезпеченню законодавства у сфері оподаткування;- базується на системі законодавчих та підзаконних правових норм;

- має систему державного контролю та нагляду.

На основі аналізу наукових досліджень вчених та досвіду у практичній діяльності оперативних підрозділів податкової міліції систему норм правового регулювання оперативно-розшукової тактики ОРД можна поділити на наступні групи:

1.Конституція України - основний закон забезпечення оперативно-розшукової тактики податкової міліції;

2.Нормативно-правові акти виконавчих органів влади та міністерства доходів і зборів України;

3.Оперативно-розшукове законодавство України;

4.Міжнародне законодавство;

Під правовим регулюванням в теорії права розуміється специфічна діяльність держави, її органів і посадових осіб по упорядкуванню суспільних відносин шляхом встановлення правових норм і прийняття в необхідних випадках індивідуально-регламентуючих рішень у відповідності з цими нормами по юридично-значимим питанням, які виникають у процесі таких відносин. Правове регулювання носить функціональний, управлінський характер. Правова основа ОРД є базовою фундаментальною частиною правового регулювання усіх виникаючих у ній суспільних відносин. Причому, правова основа це не єдина частина усіх джерел правового регулювання оперативно-розшукових відносин, а тільки важливіший фрагмент одного з них – нормативного акта.

Історичне значення розуміння призначення та змісту ОРД має уяснення питання меж правового регулювання.

Межі правового регулювання відносин у сфері ОРД – це обумовлене об’єктивними та суб’єктивними факторами державно-власне втручання в суспільні відносини, що виникають у зв’язку з великою ступеню вірогідності вчинення злочину, його вчинення або його попередження, припинення шляхом застосування спеціальних сил, засобів та методів ОРД.

Межі правового регулювання умовно можна поділити на внутрішньогалузеві та міжгалузеві. Межі внутрішньогалузеві визначаються виключно сферою ОРД та включають: а)перевірку інформації з застосуванням сил, засобів та методів даної діяльності; б)здійснення превентивних заходів у формі оперативно-розшукової профілактики; в)законодавчі процедури обмеження конституційних прав людини і громадянина.

Історичне значення мають міжгалузеві межі правового регулювання, які змикаються з процесуальними галузями права, що дозволяють реалізувати інформацію, яка отримана оперативно-розшуковим шляхом та досягнути цілей правосуддя. Такі межі охоплюються кримінально- процесуальним законодавством яке регламентує взаємодію оперативного співробітника зі слідчим та порядок надання результатів ОРД органу дізнання, слідчому, прокурору та до суду.

Правова основа оперативно-розшукової діяльності та її основної частини, оперативно-розшукової тактики в Україні складається із сукупності правових актів, які проголошують правові норми, що регламентують групи однорідних суспільних відносин між державою та особою в процесі діяльності по забезпеченню безпеки людини і суспільства, шляхом застосування спеціальних методів, сил і засобів, і виконання оперативно-розшукових дій, якщо іншими заходами неможливо попередити чи усунути загрозу життєво важливим інтересам людини і суспільства. В такій діяльності через застосування правових норм регламентують відносини між державою чи її представниками,та особами (перш за все, особами які посягають на об’єкти, які охороняються кримінальним законодавством), і в зв’язку з необхідністю захисту життєво-важливих інтересів особистості, суспільства і держави від злочинних посягань. Правова основа оперативно-розшукової діяльності та її основної категорії оперативно-розшукової тактики дворівнева: частина нормативних актів відноситься до законів , а друга до підзаконних актів.

Сукупність нормативно-правових актів в галузі ОРД можливо систематизувати на п’ять груп (в залежності від юридичної сили та ролі яку вони відіграють в регулюванні ОРД).

До першої групи відноситься Конституція України . Другу групу , або “ядро” правової основи складають норми самого Закону України “ Про оперативно-розшукову діяльність”.

У третю групу нормативних актів входять другі Закони України. По-перше до них відносяться тільки ті закони які регулюють групу суспільних відносин, що виникають в ОРД. До їх числа відносяться Закон України «Про міліцію», «Про прокуратуру», «Про службу безпеки України» , «Про інформацію», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про державну таємницю», а також КК, КПК, Податковий кодекс України тощо. До четвертої групи правової основи оперативно-розшукової тактики відносяться Укази Президента України («Про положення про Державну службу фінансової моніторингу України» №466/200101, Про положення про Державну казначейську службу України ” №460/2011). Постанови Кабінету Міністрів України (Постанова КМУ України “Про затвердження Положення про Державну Комісію з регулювання фінансових послуг України ” від 3 лютого 2010 року № 157, Постанова КМУ “Про схвалення стратегії розвитку шляхами запобігання та протидії легалізації (відмивання доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму на період до 2015 року від 9 березня 2011 року № 190) тощо.

Основним законодавчим актом на основі якого здійснюється оперативно –розшукова діяльність є Конституція України.

Згідно Великого тлумачного словника сучасної української мови Конституція – основний Закон держави, що визначає суспільний і державний лад, виборчу систему, принципи організації та діяльності державних органів, основні права та обов’язки громадян.

Конституція має вищу юридичну силу, пряму дію та застосовується на усій території України. Закони та інші правові акти які приймаються в Україні видаються тільки відповідно до вимог Конституції.

Конституційне положення про пряму дію її норм має безпосереднє відношення до здійснення ОРД.

Так, у Розділі 2 Конституції визначені основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина що складають основу правового статусу особистості.

Згідно Конституції кожен має право на таємницю листування, телефонних розмов, телефонної та іншої кореспонденції (ст. 31), тощо. Тимчасове обмеження допускається тільки з дозволу суду. Статтею 30 Конституції кожному гарантується недоторканість житла. Разом з тим Конституцією гарантується судовий захист прав і свобод громадянина (ст. 32).

Для правового регулювання оперативно-розшукової діяльності та оперативно-розшукової тактики особливе значення мають ті конституційні положення, якими вирішуються питання загальної структури відповідних органів, основи їх взаємовідносин, порядок їх утворення, а також поставлені основні завдання, які вони мають виконувати. В цих розділах Конституції сформульовані принципи побудови правоохоронних органів і відправлення правосуддя в державі.

Приписи Конституції України – юридична база для розробки і прийняття всіх інших законодавчих актів, в т.ч. актів з питань організації і діяльності судових і правоохоронних органів та їх компетенції в сфері оперативно-розшукової діяльності. Конституція України закріпила положення про розподіл державної влади в Україні на законодавчу, виконавчу і судову.

Конституція визначає повноваження не тільки Верховної Ради України, як «єдиного органу законодавчої влади в Україні», а встановлює також повноваження Президента України, Кабінету міністрів, Верховного Суду України, Прокуратури, систему судоустрою та судочинства (ст. 106, 113-116, 124, 125, 150, 151 Конституції України). В переліку найважливіших повноважень Президента, встановлених Конституцією, призначення за згодою Верховної Ради, Прем’єр-міністра України і Генерального прокурора України, самостійно – міністрів і керівників правоохоронних органів у тому числі і Міністерства доходів і зборів України.


6478095922569201.html
6478176302187715.html
    PR.RU™