Вимоги до написання курсової роботи.

- актуальність тематики, відповідність її сучасному стану та перспективам розвитку даної галузі науки (на розгляд виносяться питання та проблеми недостатньо розроблені в науці, які мають важливе значення для майбутньої професійної діяльності);

- наявність теоретичного, експериментального та заключного розділів;

- вивчення та характеристика історії проблеми та її практичного стану, а також вивчення передового педагогічного досвіду;

- глибоке вивчення та критичний аналіз монографічної та періодичноїлітератури з теми курсової роботи;

- чітка характеристика предмета, мети і методів дослідження, опис та аналізпроведених експериментів;

- наукова новизна та практична значимість проведених досліджень
(студентські роботи не претендують на фундаментальні наукові відкриття,
але все ж не слід ставити за мету уточнення, доповнення наукових
відомостей з даної теми, спонукати студентів нехай до елементарного, але
наукового пошуку; практична значимість визначається можливістю використання результатів досліджень в практичній діяльності);

- узагальнення результатів досліджень, обґрунтування висновків та практичних рекомендацій.


6479371541579058.html
6479428376835180.html
    PR.RU™