І гальм

7.8.1 Стенди для перевірки кутів установки коліс та амортизаторів.Ці стенди за призначенням класифікуються:

- для експрес-діагностування;

- для поглибленого контролю і регулювання кутів установки коліс.

За конструктивним виконанням стенди поділяються на майданчикові, роликові (барабанні), оптичні, електрооптичні, електронні та ін.

Установку керованих коліс легкових автомобілів перевіряють за ве­личиною сходження і кутами розвалу керованих коліс, а також за кутами на­хилу шкворня поворотного кулака в поперечній і подовжній площинах, співвідношенні кутів повороту керованих коліс, паралельності передньої і задньої осей, зміщеності моста в бік.

До числа стендів для експрес-діагностування належать площадкові стенди К-619, К-112, К-1. Основними недоліками цих стендів є те, що вони не забезпечують перевірку всіх геометричних параметрів установки коліс у автомобілів з розділеним вимірюванням сходження по кожному колесу. Цей недолік усунений в стендах 665, а також нових електронних стендах, в тому числі з лазерним пристроєм.

За останні роки все більше використовують електронні стенди для ви­мірювання кутів установки коліс. Найважливішою перевагою стендів цього типу є можливість виведення вимірювання на аналогові і цифрові індикато­ри, цифродрукуючі пристрої, екран дисплея ЕОМ. Ці стенди значно більш технологічні у використанні.

1 - скоба; 2 - захват; 3 - зубчастий сектор; 4 - двигун; 5 - основа; 6 - вісь; 7 - пружина; 8 - стакан; 9 - проміжна втулка; 10 - пружина; 11 - стакан; 12 - гайка Рисунок 7.23 – Прилад К – 187 для перевірки рульового керування

З позиції застосування дисплея і цифродрукувального пристрою інтерес представляє стенд 8665. На екрані дисплея за командою оператора видається докладна технологічна послідовність, нормативи і результати вимірювань. Як завершальна операція видаються також рекомендації щодо виконання необхідних регулювальних робіт на автомобілі.

1 - апаратна шафа; 2, 3 - рама; 4 - опорні майданчики; 5 - важелі; 6 - блоки запису діаграм; 7 - ексцентрові вібратори Рисунок 7.24 – Стенд К-491 для перевірки амортизатора
1 - платформа; 2 - вимірювальна площадка. Рисунок 7.25 – Майданчиковий стенд К-619 для перевірки кута установки керованих коліс

Забезпечує оцінку зміни зусиль рульовому колесі в діапазоні 0-80 кг і сумарного зазору 0-15˚.Необхідна потужність 2,3 кВт.

Габарити установки 350 х 2720 х 900 мм.

Маса 550 кг.

Робочий хід штовхача вібратора 18 мм.

Частота подвійного ходу 15,3 Гц.

Розміри площадки 500 х 390 мм.

Максимальне вертикальне навантаження 7500 кг.

Переміщення майданчика від нейтрального положення 10 мм вліво 2 мм вправо.

Швидкість переміщення автомобіля через майданчик 1,5 – 2 км/год.

Вантажопід’ємність 2000 кг.

Ширина колій 1100 х 1500 мм.

1 - заземлення; 2 - важель; 3 - датчик силовимірної системи; 4 - клемна коробка; 5 - двигун редуктор; 6 - рама; 7 - кришка; 8 - опори; 9 - пневморозподільник; 10 - штуцер підключення підйомника 2-го блоку; 11 - трап; 12 - підтримуючий ролик; 13 - підйомник; 14 - ведучий ролик Рисунок 7.26 – Блок роликів стенду К-486

Максимальна продуктивність в автоматичному режимі 20 авт/год, у неавтоматичному режимі 10 авт/год.

7.8.2 Стенди для перевірки гальм.На АТП і СТО країни знайшли застосування гальмові стенди, що працю­ють з використанням сил зчеплення колеса з опорною поверхнею роликів. У цих стендах реалізовано гальмовий момент обмежений силою зчеплення колеса з опорною поверхнею роликів стенда, і тому в більшості випадків без застосування спеціальних довантажуючих пристроїв на них неможливо реа­лізувати повний гальмовий момент автомобіля.

1 - блок приладів; 2 - пульт дистан-ційного керування; 3 - силова шафа Рисунок 7.27 – Приладна стійка стенду К-486

Діагностуючи легкові автомобілі, використовують силові роли­кові стенди. Принцип дії цих стендів заснований на вимірюванні гальмової сили, що розвивається на кожному колесі при примусовому обертанні зага­льмованих коліс автомобіля від роликів стенду. Швидкість автомобіля, що імітується на силовому стенді, завичай становить 2-4 км/год, досягаючи іноді до 10 км/год. Найбільше застосування у нас в країні отримали стенди К - 486, К-208М, ТС-1, КІ-8944, РН-501 А. Основні метричні і технологічні характеристики ряду гальмових силових стендів віт­чизняного і зарубіжного виробництва наведені в табл. 7.14.

7.8.3 Засоби діагностування світлотехнічних приладів.Діагнос-тування фар автомобілів здійснюють у напрямі і силі світлово­го потоку. Робота переважної більшості сучасних приладів для перевірки фар заснована на фотометричному методі визначення світлотехнічних вели­чин.

Великий вплив на точність регулювання фар надає правильність уста­новки приладу відносно автомобіля. Прилад потрібно встановити су­воро за висотою розташування фар, а його оптичну вісь – паралельно до поздовж­ньої осі автомобіля, який діагностують. З позиції метрологічного забезпе­чення принциповим є вибір бази, що визначає положення приладу відносно автомобіля.

Таблиця 7.14 – Основні метрологічні характеристики гальмових стендів

Параметри К-208М К-486 РН-501А
Діапазон вимір. Клас точн. Діапазон вимір. Клас точн. Діапазон вимір. Клас точн.
Гальмова сила на одному колесі, кН 0-5 0-5 0-5
Сила, що ство­рюється на педалі гальма, Н 0-600 0-600 0-500

Як базу використовують вісь передніх і задніх коліс, пло­щину симетрії.

Відповідно до вимог ГОСТ 25478-82 точність орієнтації у верти­кальній і горизонтальній площинах повинна бути не нижче відповідно 0,25 і 0,5.

З числа приладів, що експлуатуються в країні для перевірки фар, вимо­гам вказаного стандарту відповідають вітчизняні прилади ПРАФ-3, К-303, К-310.

Прилад К-303 забезпечує перевірку установки фар за зміщенням світ­лової плями на екрані і вимірює силу світла за допомогою фотометра. Міні­мальна і максимальна висоти осі оптичної камери відповідно 250 і 1150 мм. Орієнтуючим пристроєм перевірки установки приладу перед фарою є щі­линний прожектор, встановлений на оптичній камері приладу. Оптична ка­мера містить лінзу, екран з фотоелементом, міліамперметр.


6483487247927552.html
6483557904871260.html
    PR.RU™