Після проходження практики студент повинен

ПРОГРАМА

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До дипломної практики

Студентів V курсу спеціальності

7.03010101 “Соціологія”

(освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст)

«Затверджую»

Проректор з навчальної роботи

___________________________

«___»____________20____року

Миколаїв, ЧДУ ім. Петра Могили, 2013

Лозко Г.С. Програма та методичні рекомендації до дипломної практики студентів V курсу спеціальності 7.03010101 “Соціологія” (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст). – Миколаїв: ЧДУ ім. П.Могили, 2013. – 45 с.

Програма та методичні рекомендації містять пояснювальну записку, загальні положення щодо організації та проведення практики, програму практики, вимоги до оформлення результатів її проходження, список рекомендованої літератури, а також додатки, що містять методичні рекомендації та зразки оформлення документів, анкети для проведення соціологічних опитувань та інтерв’ю.

Розробник програми та методичних рекомендацій:

доктор філософських наук, професор Лозко Галина Сергіївна

Затверджено на засіданні кафедри соціології

(протокол № ______ від _____________ )

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дипломна практика студентів V курсу спеціальності “Соціологія” є складовою частиною програми підготовки кваліфікованих фахівців та одним з найважливіших компонентів навчального процесу у вищому навчальному закладі. Вона зорієнтована на практичне застосування теоретичних знань і практичних методів соціологічного пізнання і є логічним завершенням базового курсу підготовки фахівця-соціолога відповідно до кваліфікаційно-освітнього рівня “спеціаліст”.

Дипломна практика є одним з видів навчального процесу і спрямована на розвиток умінь застосовувати на практиці отримані теоретичні знання, навички самостійного проведення соціологічних досліджень, використовуючи для цього різні методи опитування з подальшою обробкою результатів за допомогою статистичної програми SPSS. Результати практики відображаються у звіті, який студент пише в кінці практики і захищає на засіданні кафедри.

Дипломна практика передбачена планом підготовки спеціалістів спеціальності 7.03010101 Соціологія на V курсі.

Підставою для проходження практики є:

· наказ ректора Чорноморського державного університету імені Петра Могили (далі – ЧДУ) від20 грудня 2012 року;

· довгострокова угода між ЧДУ і базою практики;

· направлення на практику, підписане деканом факультету соціології та завірене печаткою факультету.

Основною вимогою до обрання бази практики є безпосередній зв’язок напряму та змісту її діяльності з напрямом та змістом підготовки студентів.

Мета і завдання дипломної практики:

Мета дипломної практики – удосконалення професійних компетенцій та закріплення теоретичних знань студентів, отриманих протягом навчання у ВНЗ, на основі залучення до практичної діяльності набуття умінь і навичок роботи за фахом «соціолог». Отже, завданням дипломної практики є:

· закріплення і практичне використання теоретичних знань з фахових дисциплін;

· формування професійної ідентифікації та самосвідомості;

· накопичення досвіду виконання професійних обов’язків, виховання почуття персональної відповідальності;

· формування у студентів-практикантів творчого підходу до вирішення завдань, набуття вмінь і навичок для реалізації діагностичної, прогностичної та аналітичної функцій соціолога;

· професійне застосування технологій проведення опитування, інтерв’ювання та анкетування;

· практичне застосування технології соціологічних досліджень в умовах соціологічної служби;

· планування послідовності обробки, аналізу і використання соціологічної інформації.

Після проходження практики студент повинен

знати:

· структуру програми та етапи соціологічного дослідження;

· технологію проведення конкретно-соціологічного або маркетингового дослідження;

· технологію обробки результатів соціологічного дослідження;

· технологію застосування аналітичних процедур для розробки практичних рекомендацій;

уміти:

· висувати гіпотези і розробляти програми конкретних соціологічних досліджень;

· здійснювати комп’ютерну обробку (SPSS) результатів емпіричного дослідження та його презентацію;

· знаходити шляхи виправлення помилок на кожному етапі соціологічного дослідження;

· використовувати результати дослідження для прогностичного аналізу.


6485798565880786.html
6485863144796509.html
    PR.RU™